• HOME >
  • 고객센터 >
  • 공지사항

공지사항

※ 기사·산업기사 필기/실기 과정 개강안내 등록일. 2021.07.13 | 글쓴이. 관리자 | 조회수. 1185

                                     ※ 기사·산업기사 필기/실기 과정 안내 ※

 

수강신청 : 화요일~월요일

개깅일 : 매주 수요일

 


* 12월 개강일정 안내  

 

학습기간

개강일

접수기간

1

2021-12-01~2021-12-31 (1개월)

2021-12-01~2022-01-30 (2개월)

2021-12-01

~2021-11-30

2

2021-12-08~2022-01-07 (1개월)

2021-12-08~2022-02-06 (2개월)

2021-12-08

2021-11-30~2021-12-07 14시까지

3

2021-12-15~2022-01-14 (1개월)

2021-12-15~2022-02-13 (2개월)

2021-12-15

2021-12-07~2021-12-14 14시까지

4

2021-12-22​~2022-01-21 (1개월)

2021-12-22~2022-02-20​ (2개월)

2021-12-22

2021-12-14~2021-12-21 14시까지 

5

2021-12-29​~2022-01-28 (1개월)

2021-12-29~2022-02-27​ (2개월)

2021-12-29

2021-12-21~2021-12-28 14시까지

 

 
 

 

 ※ 근로자 과정이 아닌 일반과정으로 수강신청시 복습기간/문풀 강의 등 미제공, 자세한 사항은 각 과정별 페이지에서 확인 바랍니다.